Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.4.2015, sp.zn. III.ÚS 2482/14 (Procesní nástupnictví v občanském soudním řízení v souvislosti s postoupením pohledávky)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Čepro, a.s. proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci o vydání věcí nebo zaplacení peněžních částek a o procesním nástupnictví při singulární sukcesi na straně žalobce.Ústavní soud v tomto nálezu dospěl k závěru, že "obecný soud se dostatečně nezabýval možností postoupení pohledávky na účelem zneužití procesní úpravy, a proto porušil práva stěžovatele na spravedlivý proces.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13.4.2015, sp.zn. I.ÚS 3699/14 (Náklady exekuce a odměna exekutora při souběžně vedených řízeních mezi týmiž účastníky)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele K.T. proti usnesení Obvodního soudu pro prahu 4. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále též "exekuční soud") ze dne 20. srpna 2009 č. j. 67 Nc 2125/2009-3 byla nařízena exekuce na majetek stěžovatelky k uspokojení pohledávky Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále též "oprávněný") ve výši 208 Kč a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1 495 Kč.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15.4.2015, sp.zn. I.ÚS 819/15 (Právo na přiměřené zadostiučinění za újmu vzniklou nezákonným vězněním za komunistického režimu)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele R.O. proti rozsudku Nejvyššího soudu a proti výroku II. Městského soudu v Praze. Stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Ze soudních rozhodnutí vyplývá, že stěžovatel byl rozsudkem Vojenského obvodového soudu Prešov ze dne 10. 11. 1981 uznán vinným trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let nepodmíněně, přičemž trest vykonal v celkové délce 400 dnů.

Číst dál

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14.4.2015, č.j. Nad 100/2015-29

Nejvyšší správní soud rozhodl v právní věci žalobce L.K. proti žalovanému Městskému soud v Praze v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o návrhu žalovaného na postup podle § 9 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 A 34/2015.

Číst dál

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15.4.2015, č.j. Nao 99/2015-65

Nejvyšší správní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů … proti odpůrci Zastupitelstva města Brna proti usnesení přijatému zastupitelstvem města Brna o vyhlášení místního referenda a současně o námitce podjatosti soudců R. M. a J. B. vznesené navrhovateli v řízení o kasační stížnosti.

Číst dál