Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10.3.2015, sp.zn. I.ÚS 1895/14 (Posuzování protiprávního zvýhodnění povinné osoby při rozhodování o restitučním nároku)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele J. R. proti rozsudku Nejvyššího soudu, rozsudku Krajského soudu v Brně a usnesení Nejvyššího soudu. Napadeným rozsudkem Nejvyššího soudu mělo být porušeno jeho právo na spravedlivý proces, zákonného soudce a pokojné užívání majetku. Napadeným usnesením Nejvyššího soudu a napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně mělo být porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Přitom stěžovatel odkázal na čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10.3.2015, sp.zn. II.ÚS 2969/14 (Doručování odvolání účastníka řízení protistraně)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Společenství vlastníků jednotek X směřující proti usnesení Městského soudu v Praze. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá porušení právo na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a právo na nestranný a spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), dále k popření principu zákazu svévole v rozhodování.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18.3.2015, sp.zn. IV.ÚS 2443/14 (K právu na obhajobu a právu obviněného podat odpor proti trestnímu příkazu)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky H. O. proti postupu Okresního soudu v Břeclavi, o návrhu na zrušení §314g odst. 1 věty šesté zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád) a o návrhu na přerušení řízení a postoupení věci Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí o předběžné otázce. Stěžovatelka napadla postup Okresního soudu v Břeclavi, který neprojednal její včasně podaný odpor proti trestnímu příkazu, jímž byl stěžovatelce uložen trest vyhoštění, z toho důvodu, že se ústně při výslechu práva podat odpor vzdala.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18.3.2015, sp.zn. II.ÚS 2172/14 (Znalecký posudek v procesu dokazování)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele M. S. směřující proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, proti rozsudku Městského soudu v Praze a proti usnesení Nejvyššího soudu. Stěžovatel namítané porušení svých základních práv (konkrétně vlastnického práva a práva na spravedlivý proces) spatřuje především v procesním postupu obecných soudů v průběhu dokazování, když neprovedly "vysoce relevantní" důkazy navrhované stěžovatelem (zejména revizní znalecký posudek či důkaz kárným spisem Komory auditorů ve věci kárného řízení vedeného proti vedlejšímu účastníkovi řízení) a dostatečně se nevypořádaly se všemi jeho námitkami a argumenty.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23.3.2015, sp.zn. I.ÚS 3143/13 (Otázka právní povahy vzletové a přistávací dráhy)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky České republiky – Ministerstvo obrany proti rozsudku Nejvyššího soudu. Předmětem řízení před obecnými soudy byla žaloba o určení vlastnického práva ke vzletové a přistávací dráze letiště v Příbrami, založená na argumentaci, že tato je součástí pozemků ve vlastnictví žalobce, pana E.S. Dovolací soud shodně s nižšími obecnými instancemi uzavřel, že v případě pozemku, jehož povrch byl zpracován (položením tří vrstev stavebního materiálu) tak, aby sloužil jako dráha ke vzletům a přistávání letadel, nejde o stavbu z hlediska občanskoprávního. Vzletová a přistávací dráha jako součást letiště představuje pouze zpevnění povrchu pozemku, tedy jeho určitou kvalitu. Nemůže být současně pozemkem a stavbou ve smyslu občanskoprávním, tj. dvěma rozdílnými věcmi, které by mohly mít na sobě nezávislý právní režim či osud; nelze je od sebe oddělovat, např. samostatně převádět.

Číst dál