Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2.4.2015, sp.zn. II.ÚS 2994/14 (Právo účastníka řízení vyjádřit se k použití moderačního oprávnění podle § 150 o. s. ř.)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky J. Č. proti výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze, jímž tento odvolací soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Stěžovatel má za to, že touto výrokovou částí byla porušena jeho základní subjektivní práva (svobody), jakož i ústavněprávní principy zaručené mu zejména čl. 1, čl. 2 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2.4.2015, sp.zn. II.ÚS 3489/14 (Povinnost obecného soudu vyzvat stěžovatele k odstranění vady plné moci)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky R. B. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě a proti usnesení Nejvyššího soudu. Stěžovatelka v ústavní stížnosti vyjadřuje svůj nesouhlas s právním závěrem Krajského soudu v Ostravě, který dovodil, že nárok stěžovatelky na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti včetně příslušenství za dobu od listopadu 2004 do budoucna je v tomto rozsahu promlčen, když sice byl žalobou uplatněn, avšak nikoli do budoucna, nýbrž jen za dobu do října 2004. 

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.4.2015, sp.zn. I.ÚS 4057/14 (Odpovědnost státu za škodu vzniklou vynaložením nákladů na obhajobu v nezákonném trestním stíhání)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky J.Š. proti usnesení Nejvyššího soudu, proti rozsudku Městského soudu a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. Stěžovatelka se žalobou proti České republice - Ministerstvu spravedlnosti podanou u Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále také "soud prvního stupně") domáhala náhrady škody ve výši 840 296 Kč, která jí měla být způsobena nezákonným trestním stíháním a nezákonným rozhodnutím o vazbě. Do vazby byla vzata usnesením Městského soudu v Brně, zproštěna obžaloby byla rozsudkem Krajského soudu v Brně.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7.4.2015, sp.zn. I.ÚS 1599/13 (Formalistický přístup soudu při rozhodování o odškodnění za průtahy řízení)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky D. T. proti usnesení Nejvyššího soudu a proti rozsudku Městského soudu. Podstatou řízení před obecnými soudy byla žaloba stěžovatelky, kterou se domáhala náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., který spatřuje v nepřiměřené délce soudního řízení na ochranu osobnosti. Toto řízení trvalo 20 let a 6 měsíců. Stěžovatelce bylo soudními rozhodnutími přiznáno odškodnění v celkové výši 87 750,- Kč.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.4.2015, sp.zn. I.ÚS 1822/14 (Odpovědnost státu za průtahy v rozvodovém řízení)

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky M.Š. proti rozsudku Městského soudu v Praze a usnesení Nejvyššího soudu.Dne 21. 8. 2002 podala stěžovatelka žalobu o rozvod manželství proti J. Š. (dále jen "žalovaný") u Obvodního soudu pro Prahu 9. Současně podala prostřednictvím místního orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále "OSPOD") návrh na zahájení řízení ve věci péče o jejich společné nezletilé dítě u Okresního soudu v Písku, neboť tam měla nezletilá faktické bydliště. Rozvodové řízení bylo přerušeno do právní moci rozhodnutí ve věci péče o dítě. Rozvodové řízení trvalo přesně celkem sedm let.

Číst dál