Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.2.2015, sp.zn. I.ÚS 1171/14

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Z. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.1.2014, tak že usnesení zrušil pro zasažení do práva stěžovatele na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.1.2015, sp. zn. II ÚS 3330/13

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní o ústavní stížnosti stěžovatele M. V. proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.8.2013 a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2.5.2012, tak že oba zmíněné rozsudky zrušil pro porušení práva na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Číst dál

Rozsudek ve věci Lonić proti Chorvatsku ze dne 4.12.2014, číslo 8067/12

Stěžovatel státní občan Republiky Chorvatsko, pan Davor Lonić podal dne 17.7.2013 v souladu s článkem 34 Úmluvy stížnost k ESLP stížnost, ve které se poukazoval na porušení článku 3 (zákaz mučení) a článku 13 (právo na účinné opravné prostředky) Úmluvy, jakož i porušení jeho práva na spravedlivý proces, obsažené v první a třetím odstavci článku 6 Úmluvy.

Číst dál

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1.10.2014, sp.zn. I. ÚS 2723/13

Stěžovatelé, Compas Capital Consult, s.r.o. a Město Otrokovice, se domáhali zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.6.2014, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.12.2009 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.2.2009. Důvodem bylo dle názoru stěžovatelů porušení jejich ústavně zaručeného práva na soudní ochranu a spravedlivý proces, zakotveného v článcích 36, odstavec 1, a 38, odstavec 2, LZPS, článku 6 Úmluvy a práva vlastnit majetek, zakotveného v článku 11, odstavec 1, a v Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Vedlejšími účastníky byly jak uvedené soudy, tak společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., jejíž jsou stěžovatelé akcionáři. V řízení obecných soudů se stěžovatelé bránili proti aktivitám společnosti v roce 2002 a následujících letech tím, že primárně navrhovali vyslovit neplatnost všech usnesení valné hromady společnosti ze dne 28.3.2006.

Číst dál

Rozsudek ve věci Peltereau-Villemeuve proti Švýcarské konfederaci ze dne 28.10.2014, číslo 60101/09

  Stěžovatel, státní občan Švýcarské konfederace pan Benoit Peltereau-Villeneuve, podal dne 22.10.2009 v souladu s článkem 34 Úmluvy stížnost k ESLP stížnost, ve které se dovolával nápravy porušení jeho práva na presumpci neviny, zakotveného v článku 6 odstavec 2 Úmluvy.

 

Stěžovatel působil jako arcikněz (titul, který je propůjčen farářům některých církví a dává jim tak vedoucí postavení vůči ostatním kněžím a je zástupcem biskupa v duchovních záležitostech, v současné době se jedná spíše o postavení z čestného titulu). Dne 21.1.2008 oficiální diecéze města Lausanne, Ženeva (Genneve) a Fribourg informoval nejvyššího státního zástupce (le procureur général) o zahájení kanonického vyšetřování stěžovatele, a to z důvodu podezření z pohlavního zneužívání a současně o odebrání titulu arcikněze. Vrchní státní zástupce proti stěžovateli zahájil vyšetřování a spolu s podezřením ze sexuálního zneužívání byl dále stěžovatel vyšetřován pro sexuální nátlak, znásilnění a sexuálním obtěžování na osobách nezpůsobilých či mladistvých, které se léčili z drogové závislosti.

Číst dál